Privacy verklaring

ICT Spirit - Privacy verklaring

Privacyverklaring ICT Spirit Holding BV

 

Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van ICT Spirit Holding B.V. De holding bestaat uit de volgende B.V.’s:

  • Spiritcloud B.V;
  • ICT Spirit B.V.; en
  • ICT Spirit Business Solutions B.V.

tezamen hierna te noemen: ICT Spirit.

Persoonsgegevens

ICT Spirit beheert en verwerkt persoonsgegevens van werknemers, klanten en relaties in diverse (informatie)systemen en (informatie)dragers. Deze verwerkingen vinden plaats om uiteenlopende redenen; bijvoorbeeld op basis van wettelijke en/of contractuele verplichtingen, op grond van de werkgever-werknemer-relatie, vanwege bedrijfsbelang, of op verzoek van de betrokkene. ICT Spirit verwerkt persoonsgegevens conform toepasselijke Europese en Nederlandse wet– en regelgeving (De grondslagen in de AVG), contracten/overeenkomsten met klanten en leveranciers, afspraken met de personeelsvertegenwoordiging en het beleid van ICT Spirit.

Beveiliging persoonsgegevens

ICT Spirit behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van ICT Spirit voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. ICT Spirit beveiligt haar gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt ICT Spirit gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. ICT Spirit is echter niet aansprakelijk voor enige gevolgen van het ter beschikking stellen van gegevens aan ICT Spirit.

Gegevensverstrekking aan derden

ICT Spirit deelt geen persoonsgegevens met derde partijen zonder voorafgaande, expliciete instemming van de betrokkenen, tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders of ter uitvoering van een overeenkomst.

Uw persoonsgegevens worden nooit gedeeld met partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd.

Gegevensverwerking in de praktijk

ICT Spirit en haar personeel respecteren de Europese Privacyverordening: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierop wordt toegezien door de Functionaris Gegevensbescherming (hierna te noemen: FG), die staat ingeschreven in het register van de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Klanten en medewerkers kunnen met privacy gerelateerde vragen en klachten terecht bij de FG.

Telefoongesprekken en communicaties kunnen worden opgenomen door medewerkers van ICT Spirit voor trainings- en coaching-doeleinden of voor de uitvoering van een overeenkomst. Alle belanghebbenden en betrokkenen zullen hierop gewezen worden en er zal gelegenheid worden geboden de registratie (opname) te voorkomen. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Schriftelijke elektronische communicatie wordt opgeslagen zolang de ontvanger besluit om het bericht te bewaren. Verder is het mogelijk dat berichten gericht aan ICT Spirit en/of haar medewerkers permanent worden bewaard. Ook moeten (federatieve) gebruikers van Instant Messaging ervan uitgaan dat conversaties, conference calls, gedeelde schermen of audio conversaties worden bewaard door ICT Spirit en/of haar medewerkers. ICT Spirit-medewerkers worden erop gewezen dat tijdens vertrouwelijke conversaties de identiteit (en legitieme aanwezigheid) van de deelnemers (al dan niet continu) wordt geverifieerd. Iedere deelnemer aan dit berichtenverkeer heeft het recht om registratie en/of opname te verbieden of de conversatie te verlaten.

Externe dienstverleners en andere sites

Als u via een digitale dienst van ICT Spirit terecht komt op de website of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Bezoekers website ICT Spirit

ICT Spirit verwerkt persoonsgegevens wanneer gebruikers gebruik maken van onze diensten en/of omdat de gebruiker deze zelf aan ons verstrekt. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens in de zin van de AVG zullen niet worden verwerkt. ICT Spirit verwerkt persoonsgegevens voor kwaliteitsverbetering van de website, het uitvoeren van de dienstverlening, informeren over wijzigingen in diensten en producten, betere afstemming van producten en diensten op gebruikersvoorkeuren.

Cookies

ICT Spirit gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Bij een eerste bezoek aan de website wordt de bezoeker geïnformeerd over deze cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

ICT Spirit gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast worden cookies geplaatst die het surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content te kunnen aanbieden. Afmelden voor cookies kan door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderd worden.

Bewaren van persoonsgegevens

ICT Spirit zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer er wettelijke verplichtingen gelden voor het bewaren van gegevens zal ICT Spirit zich hier aan houden. Alle persoonsgegevens zullen worden vernietigd wanneer deze niet langer bewaard hoeven te worden.

Informatie, inzage en correctie gegevens en recht van verzet

ICT Spirit is altijd bereid om duidelijk te maken welke informatie over u wordt verzameld en met welk doel. U kunt tevens altijd inzicht krijgen in uw gegevens die door ICT Spirit zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken of uw toestemming intrekken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van ICT Spirit via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

ICT Spirit Holding B.V.

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Tolstraat 35

7582 DC Haaksbergen

E-mail: privacy@ictspirit.nl

Wijziging van deze privacyverklaring

ICT Spirit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het is raadzaam om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de inhoud van de geldende Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 juni 2018.